Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - Petr Vanc

On 2024-02-29 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - doktorský studijní program Informatika.
Ing. Petr Vanc topic: Context-based human-robot interaction via multi-type hand
gestures
Zkouška se uskuteční dne 29.2. 2024 od 13:00 hodin v místnosti
č.KN:E-218,Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou. Zájemcům o
účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím připojení
ke
schůzce MS TEAMs:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF0_RuCNUjj2PfVz95DAx5MDMwnfoSdwRYAJH00n759U1%40thread.tacv2/1708505430800?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: pajdla@cvut.cz
nejpozději
do 28.2.2024

State Doctoral Exam of Petr Vanc in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on February 29th from 1 p.m., in
room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aF0_RuCNUjj2PfVz95DAx5MDMwnfoSdwRYAJH00n759U1%40thread.tacv2/1708505430800?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: pajdla@cvut.cz no later than February 28th, 2024.
Responsible person: Petr Pošík