Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce/ Ph.D. Thesis Defence - MSc. Cheng Kang

On 2024-04-04 09:30:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
MSc. Cheng Kang - Ph.D. Study Program Bioengineering
topic: Neuro-Computing Methods for Major Depressive Disorder Detection and
Psychotherapy Aid
supervisor: doc. Ing. Novák Daniel, Ph.D.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a59M7wHL3feeXyCHqKrEni7RPENyN5K2k0LGAscgbatI1%40thread.tacv2/1710758997440?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 3.4.2024.

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of the public is possible. Those interested to join remotely can
do so by joining the MS Teams meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a59M7wHL3feeXyCHqKrEni7RPENyN5K2k0LGAscgbatI1%40thread.tacv2/1710758997440?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: kybic@fel.cvut.cz no later than April 3rd, 2024
Responsible person: Petr Pošík