Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce/ PhD. Thesis Defence - Barbora Rehák Bučková

On 2024-05-02 10:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Mgr. Barbora Rehák Bučková - Classification and Prediction of
Interindividual
Differences from Multimodal Neuroimaging Data
supervisor: Ing. Mgr. Jaroslav Hlinka, Ph.D.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeWrm3uFQgBgR4fIoYnP8P7B5MdxWvTAfPEinjucnpwo1%40thread.tacv2/1713519115966?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 30. 04.2024

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aeWrm3uFQgBgR4fIoYnP8P7B5MdxWvTAfPEinjucnpwo1%40thread.tacv2/1713519115966?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: kybic@fel.cvut.cz no later than April 30th.
Responsible person: Petr Pošík