Detail of the student project

List
Topic:Klasifikace kardiotokografických dat při porodu
Department:Katedra kybernetiky
Supervisor:Ing. Václav Chudáček Ph.D.
Announce as:DP,BP,PMI
Examiner:Mudr. Michal Koucký
Description:Kardiotokografie (CTG) je metoda založená na zaznamenávání srdeční frekvence plodu a kontrakcí matky. Je používána při porodu k včasnému odhalení hypoxie plodu. Bylo prokázáno, že tato metoda je v diagnostice vysoce senzitivní, ale prokazuje nízkou specificitu. Nové příznaky získané na základě nového přístroje (STAN z roku 2001) jsou proto v centru zájmu pro své možnosti zvýšení specificity diagnostiky.
Instruction:• Seznamte se s používanými příznaky pro klasifikaci CTG záznamů
• Použijte, případně získejte příznaky ze záznamů z přístroje STAN S31
• Vyberte nejvýznamnější příznaky a na jejich základě klasifikujte záznamy
• Kriticky zhodnoťte vlastnosti vámi navrženého algoritmu, porovnejte s výsledky z literatury
Bibliography:Dodá vedoucí práce
Realization form:Program v matlabu / WEKA
Date:16.09.2010
Responsible person: Petr Pošík