Detail of the student project

List
Topic:Vývoj a testování plánovacích algoritmů pro projekt SafeLog
Supervisor:Miroslav Kulich
Announce as:PTO
Description:Jedním s cílů projektu SafeLog je navrhnout a implementovat alogritmus pro plánování bezkolizních trajektorií pro tým mnoha robotů rozvážejících zboží v automatizovaném skladu. Úkolem týmu v tomto projektu bude seznámit se s aktuálním stavem vývojových prací na plánovacím systému a se systémem vyvinutým firmou SwissLog. V další fázi pak tým realizuje prostředí pro testování a vizualizaci chování plánovacích algoritmů a toto zaintegruje do stávajícího řešení firmy SwissLog. Konečně, v tomto prostředí provede sadu experimentů demonstrujících chování prostředí i plánovacích algoritmů vyvinutých řešitelským týmem projektu SafeLog.
Date:23.02.2018
Max.number of students:4
Booked students:Lukáš Bertl, Pavel Stoudek
 

Warning: the registration to the PTO can be canceled only by supervisor.
Responsible person: Petr Pošík