Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška

On 2022-02-21 14:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Ing. Jindřicha Prokopa v doktorském studijním
oboru Umělá inteligence a biokybernetika se uskuteční dne 21. 2. 2022 od
14:00
hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah71vcemLwzaTsKayzVBmMh3NFUfLZyzUH2-9pdEvfIk1%40thread.tacv2/1644577514899?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d.
Dotazy či připomínky ze stran
veřejnosti mohou být kladeny prostřednictvím e-mailové adresy předsedy
komise: sara@fel.cvut.cz nejpozději do 18. 2. 2021.

Jindřich Prokop's State Doctoral Exam of Study Branch Artificial Intelligence
and Biocybernetics will take place on February 21st, 2022 at 2 p.m., room
KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ah71vcemLwzaTsKayzVBmMh3NFUfLZyzUH2-9pdEvfIk1%40thread.tacv2/1644577514899?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than February 18th,
2022.
Responsible person: Petr Pošík