Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška

On 2022-03-16 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška - MSc. Yash Patel - doktorský studijní
program Informatika. Zkouška se uskuteční dne 16. 3. 2022 od
13:00 hodin v místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní
formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqBt1imjonfxfnWGRvtxe4WDBLMZrDKNxmaQ0yh0fyeU1%40thread.tacv2/1646418484392?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 15. 3. 2022.

Yash Patel's State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer Science
will take place on March 16th, 2022 from 1 p.m., room KN:E-218, Karlovo nám.
13,Praha 2, in the semi-contact form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aqBt1imjonfxfnWGRvtxe4WDBLMZrDKNxmaQ0yh0fyeU1%40thread.tacv2/1646418484392?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than March 15th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík