Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce Ing. Františka Malinky/František Malinka PhD. Thesis Defence

On 2022-03-21 15:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Semantic Biclustering

Obhajoba se koná polokontaktní formou.
Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude účast umožněna
prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arbFtTSh9qTkiz2YyB6OGUUelSEd1I03TQSTcL6lQU1g1%40thread.tacv2/1646740741980?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: flachbor@fel.cvut.cz
nejpozději do 18. 3. 2022 do 12 hodin.

The defence takes place in a semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3arbFtTSh9qTkiz2YyB6OGUUelSEd1I03TQSTcL6lQU1g1%40thread.tacv2/1646740741980?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to
the Chairman of the Committee email address: flachbor@fel.cvut.cz no later
than 12 noon on March 18th, 2022.
Responsible person: Petr Pošík