Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška DSP Bioinženýrství

On 2022-03-25 09:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška studentů Ing.Ihora Varhy a Ing. Stanislava
Jiříčka z doktorského studijního programu Bioinženýrství.
Zkoušky se uskuteční dne 25. 3. 2022 od 9:00 hodin v místnosti č.KN:E-112,
Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemci o účast z řad veřejnosti se mohou zúčastnit osobně nebo jim
bude
umožněno připojení ke schůzkám prostřednictvím MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a386bf97bdaec4b15b7e035bbdcb28987%40thread.tacv2/1647352284902?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
a

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a46950073d4ea4696b2ebfe7e25c519d4%40thread.tacv2/1647352554219?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 24. 3. 2022.

Ihor Varha's and Stanislav Jiříček's State Doctoral Exam in the Doctoral
Study program Bioengineering will take place on March 25th, 2022 from 9 a.m.,
room KN:E-112, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form. Members of
the public can participate in person or those interested in remote
participation
will be able to do so by joining the MS Teams meetings
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a386bf97bdaec4b15b7e035bbdcb28987%40thread.tacv2/1647352284902?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
and

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a46950073d4ea4696b2ebfe7e25c519d4%40thread.tacv2/1647352554219?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: kybic@fel.cvut.cz no later than March 24th,2022.
Responsible person: Petr Pošík