Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents State Doctoral Exam - Nikolaos Efthymiadis

On 2022-09-26 15:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška Ing. Nikolaose Efthymiadise z
doktorského studijního programu Informatika se uskuteční dne 26. 9. 2022 od
15:00 hodin v místnosti č.KN:E-218,
Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemci o účast z řad veřejnosti se mohou připojit ke zkoušce
prostřednictvím MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aT7uhZh2DNBhDzoAuKy9hsTrV2ZVEJlCahZcyXj0yAbc1%40thread.tacv2/1663335806574?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 23. 9. 2022.

State Doctoral Exam of Ing. Nikolaos Efthymiadis in the Doctoral Study program
Computer Science will take place on September 26th, 2022 from 3 p.m., in room
KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Members of the public can participate via MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aT7uhZh2DNBhDzoAuKy9hsTrV2ZVEJlCahZcyXj0yAbc1%40thread.tacv2/1663335806574?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed via e-mail to
the chairman of the committee: sara@fel.cvut.cz no later than September
23th,2022.
Responsible person: Petr Pošík