Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce Ing. Mgr. Petra Švarného/ Petr Švarný - PhD. Thesis Defence

On 2023-06-15 14:00:00 at G205, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Perirobot space representations for safe human-robot interaction

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Zájemcům o vzdálenou účast z řad
veřejnosti bude účast umožněna osobně nebo prostřednictvím připojení
ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aI5Tsfn05d72BzzC2_8J8QbhjMXclCDp2VF_IL_8VYtg1%40thread.tacv2/1686060884298?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: Vaclav.Hlavac@cvut.cz
nejpozději do 14.6.2023.

The defence takes place in a semi-contact form. Those interested in remote
participation from the public will be able to do so by joining the MS Teams
meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aI5Tsfn05d72BzzC2_8J8QbhjMXclCDp2VF_IL_8VYtg1%40thread.tacv2/1686060884298?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Chairman of the
Committee email address: Vaclav.Hlavac@cvut.cz no later than 14.6.2023.
Responsible person: Petr Pošík