Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce Ing. Milan Němý/ Milan Němý - PhD. Thesis Defence

On 2023-09-15 11:00:00 at KN:E-112, Karlovo náměstí 13, Praha 2

Ing. Milan Němý - Basal forebrain, Cholinergic white matter pathways, and
cognition in normal aging and Alzheimer's disease
školitelka: prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.
školitelka specialistka: Ing. Lenka Vysloužilová, Ph.D.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOMYs7ygcAd6daVaJg8f_BxaOPRi2krK81jYQ5TmhaVU1%40thread.tacv2/1693815374798?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: kybic@fel.cvut.cz
nejpozději do 14. 09.2023 do 12 hodin.

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aOMYs7ygcAd6daVaJg8f_BxaOPRi2krK81jYQ5TmhaVU1%40thread.tacv2/1693815374798?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d

Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: kybic@fel.cvut.cz no later than 12 o´clock on September 14th
2023.
Responsible person: Petr Pošík