Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Státní doktorská zkouška - CIIRC group

On 2023-09-20 09:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Státní doktorská zkouška v doktorském studijním programu Informatika
studentů školitele dr. Torstena Sattlera /MSc. Maxime Pietrantoni, Ing. Varun
Burde, Mgr. Jonáš Kulhánek/ se uskuteční dne 20. 9. 2023 od 9:00 hodin v
místnosti č.KN:E-218, Karlovo nám. 13, Praha 2, polokontaktní formou.
Zájemcům o účast z řad veřejnosti bude tato umožněna prostřednictvím
připojení ke schůzce MS Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAKAoI7A2bXiLIMQ5KA95GlsH7lWUjTI2rqE1poAOeIk1%40thread.tacv2/1694531162447?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze stran veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: tomas.pajdla@cvut.cz
nejpozději do 19.9.2023.

State Doctoral Exam in the Doctoral Study program Computer Science for students
of supervisor dr. Torsten Sattler /MSc. Maxime Pietrantoni, Ing. Varun Burde,
Mgr. Jonáš Kulhánek/ will take place on September 20th, 2023 from 9 a.m.,
room KN:E-218, Karlovo nám. 13,Praha 2, in the semi-contact form.
Those interested in remote participation from the public will be able to do so
by joining the MS Teams meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aAKAoI7A2bXiLIMQ5KA95GlsH7lWUjTI2rqE1poAOeIk1%40thread.tacv2/1694531162447?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be asked via e-mail to
the chairman of the committee: tomas.pajdla@cvut.cz no later than September
19th.
Responsible person: Petr Pošík