Katedra kybernetiky/Department of Cybernetics presents Obhajoba dizertační práce/ Ph.D. Thesis Defence - Ing. Jan Pichl

On 2024-06-05 13:00:00 at KN:E-218, Karlovo náměstí 13, Praha 2
Ing. Jan Pichl /Ph.D. Study Program Artificial Intelligence and Biocybernetics/
- topic: Natural Language Understanding in Open-Domain Dialogue Systems
supervisor Ing. Jiří Kubalík, Ph.D. and
supervisor specialist Ing. Jan Šedivý, Csc.

Obhajoba se koná polokontaktní formou. Osobní účast zájemců z řad
veřejnosti je možná. Zájemcům o vzdálenou účast z řad veřejnosti bude
tato umožněna prostřednictvím připojení ke schůzce MS
Teams:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akSRagNTMcH4N8gB7-wSDVEGenpzW0mIY3vfYRgRTgyk1%40thread.tacv2/1716819312266?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Dotazy či připomínky ze strany veřejnosti mohou být kladeny
prostřednictvím e-mailové adresy předsedy komise: sara@fel.cvut.cz
nejpozději do 4.6.2024

The dissertation defence takes place in a semi-contact form. In person
participation of members of the public is possible. Those interested in remote
participation will be able to do so by joining the MS Teams meeting:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3akSRagNTMcH4N8gB7-wSDVEGenpzW0mIY3vfYRgRTgyk1%40thread.tacv2/1716819312266?context=%7b%22Tid%22%3a%22f345c406-5268-43b0-b19f-5862fa6833f8%22%2c%22Oid%22%3a%221e62d0bc-71c2-4085-94ae-ce38eb9921ce%22%7d
Questions or comments from the public may be directed to the Committee Chair's
email address: sara@fel.cvut.cz no later than June4th, 2024.
Responsible person: Petr Pošík